Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam : VOGELVERENIGING Vogelvrienden Weurt.

Zij is gevestigd te Weurt.

DUUR.

Artikel 2.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde 9 Mei Negentienhonderd achtentachtig. ( 1988 ).
 2. Het verenigingsjaar loopt van een Januari tot en met eenendertig December.

DOEL.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van :

 1. De vogelteelt in de ruimste zin des woord.
 2. De liefhebberij voor het houden van en het kweken met gecultiveerde vogels.
 3. Het verdedigen van de belangen van die sport in het algemeen.

MIDDELEN.

Artikel 4.

De vereniging tracht dit doel te bereiken, langs wettige weg, hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met andere verenigingen of door aansluiting bij een bond en voorts door andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN.

Artikel 5.

De vereniging bestaat uit :

 1. Ere-Leden ;
 2. Gewone Leden ;
 3. Donateur ;

Ere-Leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of vijf leden bij besluit van de algemeen jaarvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

Gewone Leden zijn zij die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Donateur zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

VERKRIJGING  VAN  HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

Degene die lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij het secretariaat.

De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, en adres.

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door leden genomen in een ledenvergadering.

Het secretariaat geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Artikel 7.

 1. De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging alsmede de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd, worden, voor zover de statuten hierin niet voorzien, geregeld in het huishoudelijk reglement.
 2. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 3. Ere-Leden betalen geen contributie.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt door ;
 2. Schriftelijke opzegging aan het secretariaat met in achtneming van een termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.
 3. Het overlijden van het lid.
 4. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
 5. Door ontzetting.

Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan ten alle tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, geschieden door het bestuur wanneer het redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten of reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit tot ontzetting, met opgaaf van rede (en), in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Besluit de algemene vergadering dan tot ontzetting dan zal voor het besluit vereist zijn, tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit ;

 1. Contributie van de leden ;
 2. Bijdrage van donateurs ;
 3. Ontvangsten uit wedstrijden ;
 4. Andere inkomsten ;

BESTUUR.

Artikel 10.

1. a.   Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal uit zes (6) meerderjarige personen, waarmede het dagelijks bestuur bij stemming twee (2) stemmen krijgt en die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

    b.   De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering.

Dit dient schriftelijk te gebeuren.

 • De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 • Ieder lid van het dagelijks bestuur krijgt bij stemming over bestuursbesluiten twee (2) stemmen

          en de overige bestuursleden ieder één (1) stem.

 • De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering.
 • De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde  der geldig uitgebrachte stemmen.
 • De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste een maand en met opgaaf van redenen.
 • Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.     
 • In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur. De benoeming wordt definitief door bekrachtiging van de eerst volgende algemene vergadering.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt niet toe aan het bestuur, doch aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk De penningmeester is gevolmachtigde van de vereniging tot het ontvangen  name van de vereniging geopende bank- en girorekeningen.         
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemde, bezwaren, huren of verhuren van ontroerende goederen en voor handelingen betreffende bedragen of waarden, die een duizend Euro ( i.1.000,= ) te boven gaan, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.  Een goedgekeurde begroting geld als machtiging.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

 1. Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering  ( Jaarvergadering ) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur en een begroting voor het komende jaar ter vaststelling aan te bieden.
 2. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
 3. In de jaarvergadering wordt een commissie benoemd van drie leden, die een deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.                           Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 4. Het bestuur is verplicht ook aan deze alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen.
 5. De algemene vergadering is niet tot het besluiten bevoegd, indien niet tenminste een/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien de gewone jaarlijkse algemene vergadering geen doorgang wegens het ontbreken van de vereiste aantal leden, zal binnen eenentwintig dagen een nieuwe vergadering moeten worden belegd. Deze vergadering zal, ongeacht het aantal stemgerechtige leden, tot besluiten bevoegd zijn mits de agenda onveranderd is gebleven en de aankondiging van de nieuwe vergadering tijdig aan de leden is kenbaar gemaakt. 

Artikel 13.

 1. De algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een  termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling onder bijvoeging van de agenda en indien in de betrokken vergadering personen in functies worden voorgesteld of gekozen, hun namen.        
 2. Behalve de in artikel 9 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door vijf leden.
 • Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener Algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd  ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14.

 1. Alle leden  als ook de ere leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Alle leden hebben daar ieder een stem.           
 2. Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voor kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk. Mitst dit geschied op voorstel van de voorzitter.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft geldige verenigd         Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan  geldig uitgebrachte stemmen, als. Hoedanig niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.    

Artikel 15.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.                                       Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, Moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden”liquidatie”.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door het besluit van een algemene vergadering.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten onverminderd de verplichting het voorstel tot wijziging te agenderen (artikel 13 lid 1) tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging (en) woordelijk is (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste  drie/vierde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is,met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Is op die vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen, tot de voorgestelde statutenwijziging kan besluiten.
 4. Ook hier geldt het bepaalde in artikel 14 lid 2.

Artikel 17.

 1. Daar de vereniging  volledig rechtsbevoegdheid heeft, treedt de statutenwijziging niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen bij de kamer van koophandel en fabrieken.

Artikel 18.

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

 Artikel 19.

 1. De vereniging wordt ontbonden indien op een algemene vergadering tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtige leden der vereniging aanwezig is, en twee/derde van dat laatste aantal zich daarvoor verklaren.
 2. Bij de oproeping tot de in lid 1. van dit artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden, zoals bedoelt in artikel 14 lid 1.
 3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, Moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden”liquidatie”.

Artikel 20.

Het in artikel 16.  bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

Artikel 21.

 1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de eigendommen der vereniging en alle verdere onderwerpen. Waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde van de stemgerechtige leden der vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn  met de bepalingenen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING

Artikel 21.a

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorziet, beslist het bestuur.