Nieuws

Website bijgewerkt 07 – 08 – 2020

N.B.v.V. Voorlichtingsbulletin

Weurt 30 Juni 2020

SWV "De Goudvink" Wijchen en "Fauna" Beuningen 2020 geen T.T.

Beste gastinzenders

Afgelopen week heeft het bestuur van de Goudvink een bestuursvergadering gehouden.We hebben besproken hoe we dit jaar verder gaan met het oog op de tentoonstelling. Wij als bestuur van de Goudvink en het bestuur van Fauna Beuningen, samen de SWV, hebben moeten besluiten om de tentoonstelling te cancelen. En wel om de volgende redenen:Helaas komen we er niet uit met de 1,5 meter afstand maatregel.

Dit valt gewoon niet te realiseren, tussen bijvoorbeeld de stellingen, denk aan looprichtingen, de opening van de show etc, etc.

Om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen, gaat erg veel tijd mee gemoeid.Maar dit is niet het probleem, maar het is gewoon niet haalbaar. Zo nu op dit moment de stand van zaken is, Zal de gemeente Wijchen toestemming moeten geven voor evenementen in de gemeente. Nu op het moment dat we deze brief opstellen, zit het Paschalishonk nog steeds dicht. Het volgende wat we nu wel weten, is dat als we de show door zouden laten gaan, we er financieel niet goed uit zullen komen.

Op dit moment is de 1,5 meter maatregel nog steeds van kracht en weten we ook nog niet of de show door kan gaan. Wachten tot een later tijdstip, bijvoorbeeld half oktober om te kijken of de show door kan gaan, dan komen we te laat om dit allemaal nog op tijd te kunnen realiseren.

Maar wat wij als bestuur het allerbelangrijkste vinden, in dit hele gebeuren, is dat de gezondheid van onze leden/gast inzenders en de volksgezondheid voorop staat.

Wij hopen jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Zijn er vragen stel ze ons gerust.

Wij hopen volgend jaar u alle weer te zien op onze tentoonstelling.

Mvg namens het bestuur VV de Goudvink Wijchen en de SWV.

Frank Toonen 2e  secretaris.

Bron NBvV Nieuwsbrief  10 Juni

CORONA EN DE NBVV

Het hoofdbestuur, het bondsbureau, maar ook de districtsvoorzitters krijgen regelmatig vragen met betrekking tot het al dan niet
mogen organiseren van tentoonstellingen. Hoe ? In welke vorm ? Kan het wel of helemaal niet ?


Er voor de NBvV nog steeds sprake van onzekerheid, dit geldt voor u maar ook voor ons als hoofdbestuur. Wij kunnen u op dit
moment geen helder en duidelijk antwoord geven omtrent het al dan niet door mogen gaan van tentoonstellingen. Hoe graag wij
u die duidelijkheid ook zouden willen geven. Daarnaast mocht het zo zijn dat wij wel die toestemming krijgen, door een verdergaande normalisatie van de situatie, dan nog kunnen wij als hoofdbestuur of als districtsvoorzitter u het antwoord niet geven HOE een show georganiseerd dient te worden. Immers, zoals al eerder gezegd hangt alles samen met uw locatie en de mogelijkheden die ter plaatse gelden. Uiteraard zijn er diverse opties tot het organiseren van tentoonstellingen of eendaagse keuringen, echter die kunt u alleen zelf bepalen.


In de eerdere nieuwsbrieven is door het hoofdbestuur al aangegeven dat de vraag, of evenementen die niet vergunning plichtig
zijn georganiseerd mogen worden, gesteld is aan het verantwoordelijke departement bij het Ministerie. Op 8 juni 2020 is op onze vraag het antwoord gekomen. De brief is letterlijk opgenomen in deze nieuwsbrief. Uit deze brief kunt u afleiden dat door dit departement de meldplicht gelijk gesteld wordt aan een vergunningplicht. Voor nadere informatie m.b.t. de eventueel voor u geldende regels kunt u terecht bij de veiligheidsfunctionaris van de gemeente waar uw afdeling onder valt.

Afdelingen die besluiten hun tentoonstelling te cancelen worden verzocht hun evenement uit de TT agenda te halen op de sitevan de NBvV en de reeds gecontracteerde keurmeesters van hun beslissing in kennis te stellen.Uiteraard hoopt het hoofdbestuur dat het mogelijk is om wel shows te organiseren.

De steller namens het hoofdbestuur

Albert Zomer

 

Bron NBvV Nieuwsbrief  22  Mei

Corona en NBvV ! We mogen weer (beperkt) !!!!

In de persconferentie van afgelopen week werden de maatregelen m.b.t. het Corona virus nog meer versoepeld. Uiteraard zijn er mensen blij, maar aan de andere kant ook mensen teleurgesteld, omdat voor hun sector de maatregelen nog niet ver genoeg versoepeld konden worden.

In de persconferentie werd opnieuw niet expliciet aangegeven of de maatregelen van versoepeling ook van toepassing zijn op bijeenkomsten van verenigingen, ook in hun eigen clubgebouwen.Op 20 mei is daarom telefonisch contact opgenomen met het informatieloket van de Rijksoverheid die zich bezig houdt met alles omtrent Corona. 

Gelukkig werd hier de bevestiging gegeven dat ook vergaderingen en bijeenkomsten van verenigingen weer toegestaan zijn en wel met een maximum van 30 personen, met in achtneming van de 1.5 meter regel. De noodverordening tot samenscholing en verzamelen zal per 1 juni opgeheven worden.

Het was nodig hier duidelijk antwoord op te krijgen aangezien een eigen verenigingsgebouw geen voor publiek toegankelijke plaats is, immers deze is alleen voor mensen die lid zijn. Daarnaast had het woord “club” wat onze minister-president benoemde, een andere context.

Nu het duidelijk is dat verenigingen hun “gang” weer mogen gaan is het belangrijk voor u om te weten dat bijeenkomsten en vergaderingen die u gaat organiseren geheel onder eigen verantwoording vallen. U doet er verstandig aan de regels die voorgeschreven zijn goed in het oog te houden en de bijeenkomsten en vergaderingen zodanig te organiseren dat u zichzelf niet in de problemen brengt. Nog steeds volgen er sancties door bevoegde ambtenaren op overtredingen van de regels.

Het bezoeken van een vergadering of bijeenkomst is voor ieder individueel NBvV lid niet verplicht, doch een eigen keuze. Graag wil het hoofdbestuur nogmaals benadrukken in het belang van de leden en de organisatie: “Bent u verkouden, grieperig, benauwd of hebt u koorts! Ga dan niet naar een bijeenkomst, hoe graag u ook zou willen en hoezeer u de drang ook hebt”.

De beslissingen genomen in eerdere nieuwsbrieven, m.b.t. keurmeesterbijeenkomsten, fysieke opleidingen en districtsbijeenkomsten blijven dan ook gehandhaafd. Zie hiervoor de informatie in de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven.

Het hoofdbestuur komt in juni voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Zo snel als mogelijk zult u op de hoogte gebracht worden van de datum, plaats en wijze waarop de AV gehouden gaat worden. Uiteraard indien HET KAN!

Mocht u zekerheid willen omtrent eventuele regels die de veiligheidsregio uitgebracht heeft dient u zich te verstaan met de veiligheidscoördinator van de gemeente, waar uw vereniging qua vestiging onder valt. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op de site van de veiligheidsregio waar u onder valt.

Steller namens het hoofdbestuur

Albert Zomer

Bron NBvV Voorlichtingsbulletin 14 Mei 2020

BELANGRIJKE AANVULLING - CORONA EN DE NBVV

Op 11 mei 2020 hebt u een vervolg nieuwsbrief ontvangen m.b.t. het Corona virus. Omschreven werden de gevolgen voor de
NBvV indien maatregelen, stapsgewijze, zouden worden versoepeld onder de voorwaarde “ALS HET KAN” en daarnaast werden beslissingen van de NBvV omschreven.

De informatie die daartoe in de nieuwsbrief werd opgesomd was rechtstreeks afkomstig van de voorlichtingspagina van de Rijksoverheid en na telefonisch contact met het informatieloket. Zoals vaker voorgekomen o.a. tijdens persconferenties, is dat er een groot grijs gebied ontstaat, waarbij wij dit ingevuld hebben naar eigen inzicht na verkregen informatie van de overheidssite en het informatieloket.

Dit is o.a. ook gebeurd bij de mededeling dat vanaf 1 juni bijeenkomsten en vergaderingen weer mogelijk zouden zijn voor verenigingen. Deze informatie is afgeleid van de mededeling dat restaurants, cafés, musea, theaters en culturele instellingen weer open mogen zijn. Het lijkt een logische interpretatie te zijn dat dit dus ook geldt voor eigen clubgebouwen.

Echter: Het hoofdbestuur werd via het bondsbureau in kennis gesteld door een vereniging dat zij de mededeling hadden gekregen van hun gemeentebestuur dat dit verboden was en bleef tot 1 september 2020. In de diverse persconferenties is echter gesproken over het verbod op evenementen met vergunning tot 1 september. Dit heeft tot enige verwarring geleid.

Omdat de bewuste informatiepagina van de Overheid geen duidelijk uitsluitsel geeft is er op 15 mei 2020 contact opgenomen
met het informatieloket Overheid COVID-19. Ook het informatieloket stelt vast dat bijeenkomsten van verenigingen (wel met
inachtneming van de afstand regels) een grijs gebied betreffen. Echter zij kunnen niet garanderen dat dit door controlerende
ambtenaren ook als grijsgebied wordt gezien en dat er niet op bekeurd gaat worden. In principe valt het samenkomen dus, anders dan vanwege organisatorisch overleg (bestuurlijk) onder groepsvorming c.q. samenscholing.

Het samenkomen in eigen gebouwen en publieke plaatsen blijft verboden tot 1 september 2020, ook al is dat in 1ste instantie tot 30 personen vanaf 1 juni en zal dit vervolgens tot 100 personen worden uitgebreid ( 1 juli ) , tenzij hierop een eerdere versoepeling komt vanuit de Overheid.

Concluderend:
Als een vereniging in een café of restaurant haar bijeenkomst gaat houden is dit toegestaan. Immers de leden zijn dan
bezoekers van dat café of restaurant waarbij geldende regels in acht genomen worden (vanaf 1 juni tot 30 personen, vanaf 1 juli tot 100 personen). Als een vereniging in een eigen clubgebouw of andere publieke plaats gaat vergaderen is dat  NIET toegestaan.

Het hoofdbestuur wil haar leden er met nadruk op wijzen dat voor alle verenigingen geldt dat zij de Overheidsmaatregelen dienen te volgen en daar waar gemeenten afwijken (met b.v. strengere eisen en maatregelen) zij deze regels dienen te volgen.  Het hoofdbestuur is van mening dat de eerdere nieuwsbrief deze aanvullende informatie behoeft, zodat u nietal weer vergaderingen en bijeenkomsten gaat organiseren waarbij u mogelijk met een boete geconfronteerd wordt. 

Bij twijfel raadpleeg uw gemeente! 

Deze mededelingen en veel gestelde vragen zijn (in grove lijnen) na te lezen op de site van de Rijksoverheid via https://www.rijksoverheid.nl > zoekwoord: groepsvorming en samenscholingsverbod.

Wat is groepsvorming?
We verstaan onder groepsvorming een groep mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen. Het niet in acht nemen van
de veilige afstand van 1,5 meter in de publieke ruimte, al dan niet toevallig, van meer dan twee personen is niet toegestaan. Hier gaat het er vooral om dat we aan de ene kant het dagelijks leven mogelijk houden, maar voorkomen dat er dan toch onverantwoorde situaties ontstaan.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?
Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Groepsvorming van meer dan 2 personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Wat mag wel?
• Bezoekers van supermarkt die 1,5 meter afstand houden, mensen die onafhankelijk van elkaar een wandeling maken en
daarbij 1,5 meter afstand houden van anderen die ook wandelen.
• Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten. Er mogen geen (officiële) wedstrijden
worden gespeeld.
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand
ertussen.
• Mensen die tot één huishouden horen, hoeven onderling geen afstand te houden. Maar ook hier geldt: ga zoveel mogelijk
alleen op pad en houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten het gezin/huishouden. Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten of benader het gemeenteloket in uw vestigingsplaats.
Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?
Ja. Tegen groepen die niet de 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden (gezinnen/huishoudens en jonge kinderen uitgezonderd).

De boete voor meerderjarigen is vastgesteld op € 390, voor minderjarigen is de geldboete € 95. Voor organisatoren van samenkomsten of evenementen en voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.350.

De steller namens het hoofdbestuur
Albert Zomer

Bron NBvV Voorlichtingsbulletin 11 Mei 2020

UPDATE - CORONA EN DE NBVV

Vogelvrienden,
Het hoofdbestuur hoopt dat het u allen, naar omstandigheden, goed gaat. Wij beseffen terdege dat ook de leden van de NBvV in deze tijd te lijden hebben onder de diverse maatregelen die ons door de overheid zijn opgelegd.

Deze maatregelen vallen echter in het niet bij het verdriet van nabestaanden van slachtoffers van het corona virus. Ook leden en directe naasten van onze leden zijn getroffen. Het hoofdbestuur en de leden van de NBvV leven met hen mee, die het moeilijk hebben door persoonlijk verdriet of door beperkingen die opgelegd zijn. De Corona crisis raakt een ieder in Nederland, dus ook ons als NBvV. Gelukkig worden wel enkele maatregelen versoepeld, maar zoals de overheid zegt: “Daar waar het kan”.
Graag zouden wij als hoofdbestuur tegen u willen zeggen: “Alles is voorbij. Ga u gang maar weer. De shows gaan door. We pakken de draad weer op”. U begrijpt dat wij u deze mededeling niet kunnen doen. Het hoofdbestuur, individueel of via het bondsbureau, krijgt echter vragen over bovengenoemde onderwerpen. Sommige onderwerpen staan echter duidelijk vermeld in de nieuwsbrief van 29 april.


In deze nieuwsbrief, waarin wij als hoofdbestuur na overleg met diverse geledingen binnen de NBvV, uitleg hebben gegeven over een aantal zaken die mensen binnen de NBvV bezighouden, probeerden wij zo duidelijk mogelijk te zijn. Sommige zaken waren misschien niet duidelijk genoeg of hadden misschien gemotiveerd dienen te worden. Er waren wat vragen of een keurmeester binnen 3 maanden voor een show, welke niet door gaat, wel of geen vergoeding moet krijgen? Het antwoord hierop staat letterlijk in de eerder uitgebrachte nieuwsbrief. Uiteraard was deze mededeling bedoeld om kostenbesparing, bij niet doorgaan van de tentoonstelling niet het argument te laten zijn, om TT’s nu al te cancelen. Deze beslissing blijft onverminderd van toepassing. Bij het cancelen van TT’s ook al is dit binnen de 3 maanden voor een TT is geen betaling van keurvergoeding nodig aan keurmeesters.


De NBvV blijft uiteraard de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid volgen. Ook al lijkt het dat sommige zaken weer beperkt mogen, de verantwoording van het hoofdbestuur is echter meer dan alleen het volgen van de regels van de overheid, aangezien verantwoording voor u als lid ook tot de bestuurlijke verantwoordelijkheden behoort. Een groot gedeelte, en daar is tussen 29 april en nu niet zoveel in gewijzigd, van onze leden valt onder de zo genoemde “kwetsbare groep” en dat o.a. door leeftijd. Helaas zijn we niet jonger geworden, maar wel wat ouder.


Voor wat betreft de kweek en het houden van vogels zijn geen vragen binnengekomen bij het hoofdbestuur. De ringenproductie ligt op schema en voor de productie van ringen voor het kweekjaar 2021 zijn de reguliere activiteiten in gang gezet. Daarover maakt het hoofdbestuur zich geen zorgen, tenzij er een virus in de ringenmachine sluipt.

BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN

De beslissing dat alle NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld zijn, blijft gehandhaafd. E.e.a. is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen. Echter daar waar versoepeling mogelijk is, zullen wij deze volgen. Duidelijkheid is voor velen van ons een belangrijk item en in veel gevallen kunnen ook wij, als hoofdbestuur, geen duidelijkheid geven en kunnen wij risico’s in specifieke gevallen ook niet beoordelen. Vragen die nu gesteld worden over het al dan niet doorgaan van tentoonstellingen zijn nu, begin mei, ook niet te beantwoorden.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Om die reden adviseerde het RIVM eerder al om grote evenementen af te gelasten. Door het sluiten van andere gelegenheden zoals cafés, restaurants en sportscholen, wordt de kans op overdracht van het nieuwe coronavirus verder verkleind. Vragen of tentoonstellingen wel of niet onder het begrip groot evenement vallen kunnen ook nu niet beantwoord worden. Voor het hoofdbestuur, maar nog meer voor u als lid van een afdeling, is uw show altijd een groots evenement.
Duidelijk is dat als een tentoonstelling een vergunning behoeft, meestal het geval bij district tentoonstellingen en de Nederlandse Kampioenschappen, dan zou dat nu (vroeg mei) mogelijk, met de uitspraken van de overheid in het hoofd een probleem gaan worden. Voor genoemde tentoonstelling dient meestal toestemming aangevraagd te worden in de gemeente waar deze georganiseerd wordt. Hier is dus sprake van het verlenen van toestemming, en dus vergunning tot het houden van een tentoonstelling. Tentoonstellingen met een landelijk of zelfs internationaal bereik, zoals een aantal speciaalclubs (PSC, NZC, NKC, OVO, etc.) die jaarlijks organiseren, dienen ook goed navraag te doen over de mogelijkheden.

CONCLUSIE

Vergaderingen en bijeenkomsten zouden weer mogen vanaf 1 juni, waarbij het maximum van 30 personen aangegeven wordt. Vanaf 1 juli 2020 is het aantal verhoogd naar 100 personen. Hieronder vallen ook de musea (dus ook de tentoonstelling) en na 1 september alle overige evenementen, m.u.v. de vergunningplichtige evenementen. Zoals door de overheid al aangegeven is, ALS HET KAN en echter alles nog steeds met de 1.5 meter afstand maatregel. Dit betreft dus ook de vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen.
Zover het hoofdbestuur kan beoordelen is nergens sprake van het aanvragen van een vergunning tot het houden van een onderlinge tentoonstelling. Er wordt weliswaar melding gedaan van het houden van een tentoonstelling, echter e.e.a. heeft een registratiedoel en geen vergunningsverleningsdoel. De toestemming die u van uw districtsvoorzitter krijgt heeft geen wettelijke juridische rechtsgeldigheid, maar meer het intern reguleren van de shows. Vooralsnog gaan wij, als hoofdbestuur, er vanuit dat tentoonstellingen doorgang kunnen vinden, mits de maatregelen worden versoepelt en tenzij het virus, en daardoor eventuele nieuwe maatregelen, weer de kop opsteekt. Het hoofdbestuur heeft het ministerie gevraagd hier duidelijkheid over te verschaffen. Het heeft dan ook geen zin om hoofdbestuurders, dan wel het bondsbureau te benaderen om uitsluitsel hierover te geven. Zodra het antwoord op onze vraag ontvangen is, zullen wij u direct op de hoogte stellen.

Concreet m.b.t. :

ALGEMENE VERGADERING

Indien de maatregelen van de overheid, die per 1 september gelden, gehandhaafd blijven is het hoofdbestuur voornemens om in de maand september een AV te houden, zodat de statutaire verplichtingen ook dit jaar nagekomen worden.
In deze AV wordt de samenstelling beperkt tot 1 persoon per district (d.w.z. geen complete districtsbesturen), het HB en de BR en 1 vertegenwoordiger van door de NBvV erkende commissies (tuchtcommissie, geschillencommissie, dierwelzijn, etc.), alsmede 1 persoon als vertegenwoordiger van de kascontrole commissie.
In deze AV zullen de voorliggende voorstellen worden behandeld en hierop worden besloten. Ook zullen de verkiezingen, zoals vermeld, ter agenda staan. Afdelingen worden dan ook verzocht notitie te nemen van de voorstellen en de (her) verkiezing en hierop, op voor hen geldende democratische wijze, stem uit te brengen aan de districtsvoorzitter van uw district. Districtsvoorzitters zullen de stemmen (laten) verzamelen en tellen van de in hun district aanwezige afdelingen.

BIJEENKOMSTEN VAN VERENIGINGEN

Uiteraard bent u vrij als vereniging een bijeenkomst te organiseren, indien u dit doet met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. Doe dit met beleid en met verstand, de gezondheid is voor niemand te koop. Leden beslissen zelf of zij wel of niet aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomsten.

TENTOONSTELLINGEN

Op dit moment is afgelasting van onderlinge TT’s niet noodzakelijk, tenzij u zelf hiertoe besluit vanwege voor u moverende redenen.
Zo is het organiseren van een tentoonstelling afhankelijk van de locatie die u hiertoe gebruikt en de mogelijkheden die de eigenaar van de locatie u gaat bieden en mogelijk maakt. Volg daarbij de regels van de overheid.
U kunt bijvoorbeeld een meerdaagse show opknippen in drie eendaagse keuringen. Op elke dag laat u een deel van de vogels komen en keuren. Een voorbeeld is 1 dag de kleurkanaries, de andere de postuur en vervolgens een andere dag de kromsnavels, alles in uw organieke TT data. In feite organiseert u dus drie eendaagse keuringen achter elkaar. Het liefs zien wij als echte vogelliefhebbers alle vogels tegelijk op de stelling en maken wij er een feest van verbroedering, van sociaal contact en van het opscheppen over onze mooie vogels van. Onder de huidige omstandigheden moeten we naar alternatieven zoeken. Niet wat onmogelijk is, maar wat nog wel mogelijk is voor onze prachtige hobby. Het is maar een idee. Hoe u dan om moet gaan met verzekeringspapieren, keurmeesters, aanvragen van prijzen kunt u lezen in de nieuwsbrief van 29 april.
Hebt u andere ideeën deel ze met het hoofdbestuur. Er zijn diverse scenario’s te bedenken. Het is ondoenlijk om standaard oplossingen te bedenken, want zoals eerder gezegd heeft het ook te maken met de locatie die u voor uw TT gebruikt.

BESLISSINGEN

Het hoofdbestuur heeft in een eerdere brief al besloten dat:

Dat de voorstellen tot wijziging van statuten (wettelijke noodzaak) en dientengevolge de aanpassing van het HH reglement middels stemming door de districtsvoorzitters plaats gaat vinden tijdens de AV. Hierbij vertegenwoordigt de districtsvoorzitter de leden in zijn district;

Dat op- en aanmerkingen vanuit de districten verzameld kunnen worden en per mail ingebracht kunnen worden;

Vragen over financiële zaken schriftelijk ingediend kunnen worden;

Op voorhand de najaarsvergaderingen voor de districten te cancelen, tenzij in het district mogelijkheden voorhanden zijn en de overheid e.e.a. toelaat, met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. De districtsvoorzitters dienen de datum van een eventuele wel doorgang vindende districtsvergadering te melden aan het bondsbureau.
Er bereiken ons ook vragen m.b.t. het toch eventueel door laten gaan van keurmeester bijeenkomsten, technische dagen, bijzittingen, etc. met inachtneming van de geldende maatregelen opgelegd door de overheid.
Voor de duidelijkheid geeft het hoofdbestuur nogmaals aan dat de beslissingen hierop genomen onverminderd van kracht blijven. Een uitnodiging, die uitgaat van de NBvV, om bij elkaar komen legt morele druk op personen die onder de risicogroep vallen om eventueel, mogelijk vanwege angst iets te missen, achter te blijven in informatie of het niet meer toegewezen krijgen van keuringen, toch naar een bijeenkomst te gaan. Dit terwijl men eigenlijk niet zou willen. Het is vanuit dat oogpunt verstandiger geen verplichtingen op te leggen, doch het besluit voor allen te nemen.

TOT SLOT

Daar waar nodig en wenselijk zullen wij u informeren en beslissingen bijstellen indien de situatie daarom vraagt. Wij vragen uw begrip voor sommige zaken, die nu even anders gaan dan normaal gebruikelijk. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…….
De NBvV zijn wij samen …… en nu meer dan ooit!!!
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.

Namens hoofdbestuur opsteller in deze,
Albert Zomer

 

CORONA EN DE NBvV

De Corona crisis raakt een ieder in Nederland. De gevolgen op persoonlijk, economisch maar ook sociaal vlak zijn en zullen merkbaar zijn en dit voor langere tijd. De NBvV volgt uiteraard de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid. Wij mogen en willen niet anders, aangezien persoonlijke veiligheid van onze leden en haar besturen prioriteit heeft. Een groot gedeelte van onze leden valt onder de zo genoemde “kwetsbare groep” en dat o.a. door leeftijd.
Ook voor de NBvV en haar leden zijn de gevolgen al merkbaar, hoewel een gedeelte van onze vogelliefhebberij er op dit moment nog niet door in gevaar komt. De activiteiten voor de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:

1 – HET FOKKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT

Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afgeschermde eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft, specifieker te maken voor onze liefhebberij met:

Allereerst eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen (wordt aanbevolen) en anders, omdat het niet anders kan;
beschermingsmiddelen te gebruiken en afstand bewaren;

Een veilige overdracht van vogels te bewerkstelligen zonder persoonlijk contact. Neem bijvoorbeeld een eigen kooi mee (Laat de vogel of vogels hier in doen, zonder dat u vogels van hand tot hand overgeeft);

Een vogel fysiek controleren, niet te doen middels overdracht van hand naar hand, maar deze te bekijken in de kooi of indien mogelijk door zelf uitvangen uit de kooi waarin de vogel verblijft (Noot: door het RIVM is vastgesteld dat corona overbrenging door dieren zeer klein tot nihil is);

Betaling van aan- en verkoop van vogels zoveel mogelijk verrichten met gebruikmaking van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als er een wederzijds vertrouwen is tussen koper en verkoper.

2 – BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN TENTOONSTELLINGEN

Inmiddels zijn door de NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld. Hiervan is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen.
Een kleine opsomming uit de richtlijnen van de RIVM (bron: Overheidspagina RIVM), die naar mening van het HB voor ons als NBvV van toepassing is, in relatie tot onze liefhebberij:

Beperking openbaar leven

Blijf zoveel mogelijk thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar

Ga alleen naar buiten als dat nodig is en houdt dan 1,5 meter afstand tot elkaar

Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.

Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/ huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling).

Gesloten zijn ook:

Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.

Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.

Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunning plichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 19 mei.

Evenementen met vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden.

CONCLUSIE

Geen enkele NBvV bijeenkomst, vergadering, opleidingsdag, vogelmarkt of momenteel eendaagse keuring in kader van onze liefhebberij valt onder de uitzonderingsbepalingen die genoemd zijn in de richtlijnen van het RIVM om deze toch door te mogen laten gaan (althans bij fysiek contact).
De verwachting is dat de maatregelen niet plotsklaps na 19 mei en 1 september opgeheven zullen worden, echter de mededelingen omtrent voortzetting van maatregelen en de wijze waarop zijn wel bepalend voor de verdere uitrol en het plannen op langere termijn voor de NBvV.

CONCREET

Gezegd kan worden dat de samenleving nog lange tijd met (beperkte) maatregelen geconfronteerd kan worden, dus hierin ook de NBvV. Het hoofdbestuur heeft per mail overleg gevoerd met de bondsraad en neemt de navolgende besluiten om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen en u als leden, verenigingen, speciaalclubs en organisatoren van diverse evenementen, duidelijkheid te geven omtrent een aantal zaken:
a. BEREIKBAARHEID BONDSBUREAU
Het bondsbureau is telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur. Uiteraard kunt u dringende vragen ook per mail stellen.
b. RINGENPRODUCTIE
De ringenproductie t.b.v. bestellingen voor ringen van dit jaar, maar tevens het ontvangen van bestellingen voor komend jaar is in de normale werkzaamheden opgenomen en gaat tot op heden zoals verwacht gewoon door.
c. ONZE VOGELS
Door de redactie wordt tijdig i.o.m. de redactieraad voldoende stof aangeleverd om de uitgaven te waarborgen
d. NK PLANNING
De planning van de NK en vastleggen van de locatie IJsselhallen, en onder welke voorwaarden i.v.m. het corona virus, door de NK commissie plaatsvinden, er van uitgaande dat de show doorgang mag vinden en de maatregelen (evt. met voorwaarden) opgeheven zijn. De NK commissie zal een datum bepalen als deadline voor het al dan niet door gaan van de NK

e. ALGEMENE VERGADERING
Zoals inmiddels bekend is deze in mei geplande AV gecanceld. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid kan deze, eventueel op korte termijn, worden ingepland. Hoewel het hoofdbestuur liever uitgaat van het tijdig verstrekken van informatie mogen vertegenwoordigers voor de AV volgens de huidige statuten 2 weken van te voren in kennis worden gesteld.
Indien deze AV gehouden gaat worden, wordt de samenstelling beperkt tot 1 persoon per district (d.w.z. geen complete districtsbesturen), het HB, de BR en 1 vertegenwoordiger van door de NBvV erkende commissies (tuchtcommissie, geschillencommissie, dierwelzijn, etc.), alsmede 1 persoon als vertegenwoordiger van de kascontrole commissie.
In principe zal dit betekenen dat de AV een korte en krachtige bijeenkomst gaat worden, waarbij alleen verantwoording afgelegd gaat worden zoals de statuten voorschrijven.


EVENEMENTEN

Het is een stap ter ver om als hoofdbestuur de beslissing te nemen om alle shows voor dit jaar af te gelastten. Op dit moment is dat ook nog niet nodig, ook in de 1.5 meter maatschappij die genoemd wordt is een show mogelijk, mits u als organisatie zich hierop goed voorbereidt. U kunt hierover alvast nadenken.

Zo is het organiseren van een tentoonstelling afhankelijk van de locatie die u hiertoe gebruikt en de mogelijkheden die de eigenaar van de locatie u gaat bieden en mogelijk maakt. Volg de regels van de overheid.

Besluit u van een meerdaagse TT naar een eendaagse keuring te gaan, dan zal de NBvV de verstrekking van prijzen handhaven, zoals regulier gebruikelijk, mits u hiertoe de juiste naar waarheid ingevulde formulieren indient. Als u op voorhand de TT annuleert dient u dit in de TT agenda te wijzigen, uw districtsvoorzitter op de hoogte te stellen en uiteraard ook de gecontracteerde keurmeesters te berichten. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat een keurmeester, uit zelfbescherming, niet wenst te keuren. Deze dient dan in overleg met de KMV en de betreffende afdeling voor vervanging zorg te dragen.

(Tafel- of eendaagse) Keuringen

Voordragen van vogels kan op voldoende afstand van elkaar en zonder persoonlijk contact. Volgens de R.I.V.M. is de kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakten aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes, kooien, keurbriefjes, etc. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je met je handen je gezicht aanraakt. Het wassen van je handen, b.v. met desinfecteringsmiddel, bij een keuring is mogelijk.

Keurmeesters kunnen (meestal is dat het geval al) op 1.5 m afstand van elkaar geplaatst worden, echter ook belangrijk is de afstand tussen keurmeester en voordrager. Mogelijk kunt u de vogels op de stelling laten keuren.

Bij eendaagse keuringen of tafelkeuringen kan sociaal distancing in achtgenomen worden. Een afstand tussen de keurmeester en het toehorend publiek is mogelijk te maken.

Denk aan de 1.5 meter bij het innemen en uitgeven van vogels of het toelaten van publiek.

Uiteraard zijn er diverse scenario’s te bedenken, echter deze zijn allen afhankelijk van de maatregelen van de overheid. Laten we hopen dat de maatregelen zodanig versoepeld worden dat wij onze prachtige vogels kunnen showen. De maatregelen die genomen worden door de overheid zullen wij nauwlettend in de gaten houden, zoals u dat ongetwijfeld ook zult doen.

BESLISSINGEN

De voorjaars districtsvergaderingen zijn inmiddels gecanceld. Concreet impliceert dit dat voorliggende voorstellen en verkiezingen van HB leden niet ter tafel kunnen worden gebracht op district niveau en in overleg met de leden.
In dit uitzonderlijk geval beslist het hoofdbestuur derhalve:

Dat de voorstellen tot wijziging van statuten (wettelijke noodzaak) en dientengevolge de aanpassing van het HH reglement middels stemming door de districtsvoorzitters plaats gaat vinden tijdens de AV. Hierbij vertegenwoordigt de districtsvoorzitter de leden in zijn district;

De verkiezing van de HB leden achterwege te laten, met dien verstande dat Dhr. Mertens a.i. bestuurslid gaat worden en de termijn van Dhr. Zomer met 1 jaar doorschuift, waarna deze in 2021 voor 2 jaar (eventueel) her verkozen kan worden;

Dat op- en aanmerkingen vanuit de districten verzameld kunnen worden en per mail ingebracht kunnen worden;

Vragen over financiële zaken schriftelijk ingediend kunnen worden;

Op voorhand de najaarsvergaderingen voor de districten te cancelen, tenzij in het district mogelijkheden voorhanden zijn en de overheid e.e.a. toelaat, met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. De districtsvoorzitters dienen de datum van een eventuele wel doorgang vindende districtsvergadering te melden aan het bondsbureau.
Om duidelijkheid te scheppen voor een ieder is daarnaast in goed overleg en met volle steun van het KMV besloten dat:

De verplichte bijeenkomsten t.b.v. bijscholing keurmeesters (incl. TC dagen) zonder gevolgen voor de keurmeesters gecanceld worden tot eind 2020;

De fysieke opleiding voor aspirant keurmeesters te cancelen tot eind 2020 zonder dat hiertoe gevolgen merkbaar worden voor de aspirant keurmeester en daarmee verband houdende de verplichte bijzittingen van aspirant keurmeesters voor het komende keurseizoen te schrappen (opleiding op afstand, d.w.z. digitaal is eventueel wel mogelijk);

Afdelingen GEEN keurvergoeding behoeven te betalen aan keurmeesters bij het niet door gaan van een tentoonstelling als direct- of indirect gevolg van Corona maatregelen;

Bij het wel doorgaan van tentoonstellingen en zodoende keuringen er geen bijzittingen mogen plaatsvinden in kader van een keurmeestersopleiding of behalen van een extra bevoegdheid.

Omdat vogelmarkten niet door de NBvV, maar meestal wel onder de vlag van de NBvV, georganiseerd worden, kan de NBvV deze ook niet verbieden. Echter deze mogen tot 1 september 2020 niet onder de vlag van de NBvV georganiseerd worden, tenzij maatregelen omtrent evenementen versoepelt worden door de overheid en bij versoepeling men de regels in acht neemt. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

RICHTLIJNEN

Als laatste nog eenmaal de bekende maatregelen die genomen kunnen worden om u en de ander veilig door deze corona periode te loodsen (bron: RIVM overheidspagina)

GEZONDHEIDSADVIEZEN VOOR IEDEREEN

1. Was uw handen
20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
Was daarna uw handen
3. Schud geen handen
4. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.\
Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.

RISICOGROEPEN
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

TOT SLOT

Helaas kan het hoofdbestuur niet in een glazen bol kijken. Wat vandaag de werkelijkheid is, is over enkele dagen een achter ons liggende maatregel. Wij hopen echter dat deze situatie van voorbijgaande aard zal zijn. Daar waar nodig en wenselijk zullen wij u informeren en beslissingen bijstellen indien de situatie daarom vraagt. Wij vragen uw begrip voor sommige zaken, die nu even anders gaan dan normaal gebruikelijk. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…….

De NBvV zijn wij samen …… en nu meer dan ooit!!!

Namens Hoofdbestuur en Bondsraad opsteller in deze,       Albert Zomer