Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN VOGELVERENIGING VOGELVRIENDEN WEURT

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam : VOGELVERENIGING Vogelvrienden Weurt. Zij is gevestigd te Weurt.
Vogelvereniging Vogelvrienden Weurt is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ( N.B.v.V.) en is ingedeeld bij district Gelderland afdeling code vijfhonderd vijf ( 505 )

DUUR.
Artikel 2.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde 9 Mei Negentienhonderd achtentachtig. ( 1988 ).
2. Het verenigingsjaar loopt van een Januari tot en met eenendertig December.

DOEL.
Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van :
A. De vogelteelt in de ruimste zin des woord.
B. De liefhebberij voor het houden van en het kweken met gecultiveerde vogels.
C. Het verdedigen van de belangen van die sport in het algemeen.

MIDDELEN.
Artikel 4.

De vereniging tracht dit doel te bereiken, langs wettige weg, hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met andere verenigingen of door aansluiting bij een bond en voorts door andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN.
Artikel 5.

De vereniging bestaat uit :
1. Ere-Leden ;
2. Gewone Leden ;
3. Donateur ;

Ere-Leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of vijf leden bij besluit van de algemeen jaarvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.
Gewone Leden zijn zij die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Donateur zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.

Degene die lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij het secretariaat.
De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, en adres.
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door leden genomen.
Het secretariaat geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
Het bestuur behoudt het recht om een ledenstop in te lassen en kan deze ook weer beëindigen. Nieuwe aanvragen om lid te mogen worden kunnen bij een ledenstop desgewenst op een wachtlijst geplaatst worden.
De leden kunnen het bestuur adviseren de ledenstop toe te passen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 7.

1. De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging alsmede de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd, worden, voor zover de statuten hierin niet voorzien, geregeld in het huishoudelijk reglement.
2. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De contributie dient voor 1 december betaald te zijn.
Dit kan geschieden per kas op een vergadering of per Bank of Giro.
Indien de contributie niet op tijd betaald wordt zal er €2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht vanaf de tweede herinnering.
Kosten Lidmaatschap € 40,00 per jaar
Kosten Lidmaatschap 65+ € 35,00 per jaar
Kosten Lidmaatschap Jeugd / verenigingslid / donateur € 20,00 per jaar
3. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00
4. Ere-Leden betalen geen contributie.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.

1. Het lidmaatschap eindigt door ;
• Schriftelijke opzegging aan het secretariaat met in achtneming van een termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.
• Het overlijden van het lid.
• Door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
• Door ontzetting.

GELDMIDDELEN.
Artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit ;
A. Contributie van de leden ;
B. Bijdrage van donateurs ;
C. Ontvangsten uit wedstrijden ;
D. Andere inkomsten ;

BESTUUR.
Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en maximaal zes (6) meerderjarige personen
waarmede het dagelijks bestuur bij stemming twee (2) stemmen krijgt.
Uit hun midden wijzen zij een secretaris en een penningmeester aan.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering.
Dit dient schriftelijk te gebeuren.
2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste een maand en met opgaaf van redenen.
5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
6. In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur. De benoeming wordt definitief door bekrachtiging van de eerst volgende algemene vergadering.

ROOSTER VAN AFTREDEN
A. Voorzitter (Bestuurslid)
B. Secretaris (Bestuurslid)
C. Penningmeester (Bestuurslid)
Overige bestuursleden dienen ook ingedeeld te worden in het rooster van aftreden.
Dit dient te geschieden op de wijze dat zij niet gelijktijdig aftreden.

BESTUURSTAKEN
Artikel 11.

11-1. Het dagelijks bestuur is, behalve met de dagelijkse leiding van de vereniging, belast met de uitvoering van de besluiten van het gehele bestuur en de ledenvergadering.

11-2. De voorzitter is belast met:
a) Het leiden van alle vergaderingen en bijeenkomsten.
b) Het in overleg met de andere bestuursleden vaststellen van datum, tijd en plaats der vergaderingen.
c) Het zorg dragen voor de naleving van de reglementen van de vereniging alsmede van de genomen besluiten,
d) Bij ziekte of ontstentenis wordt hij vervangen door de 2e voorzitter.

11-3. De secretaris is belast met:
a) Het bijhouden van notulen van alle vergaderingen,
b)De verzorging van het archief van de vereniging,
c) Het uitschrijven van convocaties,
d) Het regelen van verkiezingen,
e) Het uitbrengen van een jaarverslag,
f) bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen de gehele administratie, het gehele archief en alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging bij het bestuur in.

11-4. De penningmeester is belast met:
a) De financiële transacties en financiële administratie van vogelvereniging Vogelvrienden Weurt waar hij verantwoordelijk voor is.
b) Het samenstellen van een duidelijk jaarverslag van ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende boekjaar ter behandeling op de algemene vergadering;
c) Het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan de daartoe aangewezen kascontrole commissie voor kascontrole;
d) Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen alle de vereniging toebehorende gelden en geldswaardige papieren, alle boeken en bescheiden tot de financiële administratie behorend alsmede onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging bij het bestuur in.

KASCONTROLECOMMISSIE
Artikel 12.

De kascontrolecommissie bestaat uit twee (2) personen en één (1) reservepersoon die lid zijn van de vereniging.
Zij mogen geen deel uit maken van het bestuur.
Voor de algemene ledenvergadering wordt de kas door de kascontrolecommissie gecontroleerd en brengen zei verslag uit op de algemene ledenvergadering .
Indien noodzakelijk kan een deskundige hen bijstaan.
De kascontrolecommissieleden hebben zitting voor een periode van twee (2) jaar.
leder jaar treedt één lid af. Het reservelid zal dan de plaats innemen.
Op de algemene jaarvergadering wordt elk jaar een nieuw reserve lid gekozen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Artikel 13.

Artikel 13-1
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: – administratieve- en contributieverwerking; – toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; – bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer; – het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

ArtikeL 13-2
Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels de secretaris van de afdeling tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 14.

14.1 Het huishoudelijk reglement, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering, mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met enige bepalingen van de statuten.
14.2 Bij verschil van mening omtrent de toepassing van dit reglement beslist het bestuur
en/of wordt er teruggevallen op de statuten.
14.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door een algemene vergadering door tenminste een/derde van de stemgerechtige leden der vereniging.
Voorstellen hiervoor moeten minstens vier (4) weken voor de vergadering
bij de secretaris worden ingeleverd.

Opgesteld April 2019

Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 4 April 2019

Voorzitter ,Secretaris, Penningmeester
G.de Wildt, G. Willems, G. Albers